Ansvarsfullhet smakar gott

Eftersom UniCafe är en del av Ylva, är också ansvarsfullheten en del av vår värdegrund. I praktiken betyder det val och åtgärder i vardagen; sådant som syns i vår verksamhet, märks i vår betjäning och smakar på våra tallrikar.

Vår ägare, studentkåren vid Helsingfors universitet, vill genom sitt exempel visa att det går att driva kvalitativ och framgångsrik företagsverksamhet på ett socialt, kulturellt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Vi uppskattar våra kunder, värnar om miljön och tar hand om vår personal

Ansvarsfullheten omfattar varje skede i UniCafes verksamhet. Den följer oss genom hela tjänstekedjan och kundupplevelsen; från webbplatsen till tallriken.

Vad betyder detta i vår praktiska vardag? Det kan du läsa mer om här nedan.

Ansvarsfullt på tallriken

Den nöjda kunden

 • Nöjda kunder är den grund vår verksamhet står på. Vi för en aktiv dialog med våra kunder och följer kontinuerligt upp hur nöjda de är med våra tjänster.
 • År 2013 tog vi i bruk Taputa-responssystemet. Det bygger på QR-koden, som kan läsas med en smarttelefon och det gör det lättare att ge respons och effektiverar både uppföljningen av responsen och dess användning i utvecklingsarbetet.
 • Vår webbplats betjänar våra kunder på tre olika språk; finska, svenska och engelska. På webbplatsen finns lunchmenyerna med tillhörande produktbeskrivningar, samt uppgifter om näringsinnehållet och specialdieter. Uppgifter om adress och telefonnummer samt tillgänglighet till de olika restaurangerna hittas lätt strax ovanför dagens lunchmeny. Invid uppgifterna för respektive restaurang finns också en Taputa-länk för respons. Vår webbplats är responsiv; den anpassar sig till olika bildskärmar och terminaler, så att innehållet alltid kan läsas på det mest användarvänliga sättet.

Rättvis mat, miljön i fokus

 • Vi serverar våra kunder mat av hög kvalitet, tillverkad av säkra och ansvarsfullt producerade produkter.
 • Då vi anskaffar livsmedel, strävar vi till att de ska vara av inhemskt ursprung, för vi vill värna om finländskt arbete och de finländska arbetsplatserna. Samtidigt försäkrar vi oss om att produkterna kan spåras och att produktionen är öppen för insyn. För att trygga ett tillräckligt omfattande och konkurrenskraftigt produktsortiment, skaffar vi produkter också från annat håll, i första hand från europeiska leverantörer.
 • Vi serverar inte fisk som är utrotningshotad eller kraftigt överfiskad. I praktiken betyder det att vi till exempel föredrar certifierad fiskproducter och finländsk fisk, och att vi inte serverar fisk som är utmärkt med rött i WWF:s fiskguide!
 • Miljökriterierna är en del av våra upphandlingskriterier.
 • Som erkänsla för vårt engagemang i miljöarbetet, beviljades UniCafe i september 2012 miljöcertifikat enligt standarden ISO 14001.
 • På var och en av våra restauranger arbetar en miljöagent – en anställd, som särskilt fäster uppmärksamhet vid miljöaspekterna på sin arbetsplats.
 • I mars 2014 förde vi fram klimatet som ett kriterium vid valet av lunch. UniCafe deltog i MTT:s (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi) klimatlunchprojekt genom att på sina UniCafe studentrestauranger servera måltidshelheter, som baserade sig på de resultat som projektet kommit fram till och som utmärktes som Klimatval eller Bättre klimatval. Efter temaveckan blev klimatvalsluncherna en bestående del av vårt utbud.
 • År 2013 anslöt vi oss till programmet Stegvis mot eko. Som enda restaurangkedja i Finland placerade sig samtliga 26 UniCafe studentrestauranger på steg 4.
 • Allt sedan 1999, då det Rättvist handlade kaffet kom till Finland, har vi serverat Rättvist handlade produkter. Idag serverar vi Rättvisa alternativ i flertalet produktgrupper, från te, kaffe och saft till choklad och bananer.

Välmående personal

 • En öppen och sporrande ledningskultur står enligt vår åsikt i nyckelposition då man bygger upp en välmående arbetsgemenskap.
 • Möjligheten att utvecklas är en del av välbefinnandet – Inom UniCafe finns det många slags möjligheter att göra karriär och vi stöder personalens vidareutbildning och försöker sporra till individuell utveckling.
 • Vår mångkulturella och jämställda arbetsgemenskap stöder varje enskild medlems välbefinnande och framgång i arbetet, oavsett ålder, kön, sexuell inriktning eller kulturell bakgrund.
 • Vår omfattande och av personalen mycket uppskattade arbetsplatshälsovård, samt den rekreations-, motions- och kulturella fritidsverksamhet för hela Ylvas personal, som går under benämningen ”Henksu”, bidrar för sin del också till att vår personal trivs på jobbet.

Värdegrunden

Vår verksamhet styrs av Ylvas värdegrund – långsiktighet, ansvarsfullhet och dynamik.

UniCafes huvudsyfte, att tillhandahålla restaurangtjänster som främjar studenternas och andra kunders välbefinnande, är redan i sig något som strävar till att vara till nytta för samhället.

Vi tror, att ansvarsfullt och professionellt producerade restaurangtjänster kan åstadkomma en vardag som är hälsosammare, löper lättare och smakar bättre.

 

Certifierad ansvarsfullhet

UniCafe har beviljats miljöcertifikat enligt standarden ISO 14001 och kvalitetscertifikat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008. Inom Ylva följer vi upp ansvarsfullheten i verksamheten med hjälp av flera olika indikatorer, samt via utomstående auditeringar. Bland våra samarbetsparter kan nämnas WWF:s Green Office, FN:s Global Compact, samt Bureau Veritas. Offentliga rapporter om verksamheten publiceras i årsberättelsen och på webbplats.

Samarbetsparter

För oss är ansvarsfullhet också aktiv påverkan.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut (turist- och restaurangtjänster) MaRa är restaurangbranschens arbetsgivares intressebevakare och arbetsmarknadsorganisation. Verksamheten går ut på att i näringslivspolitiken främja verksamhetsförutsättningar för branschens företag och verka för en utveckling av branschens popularitet och image.

Vi har förbundit oss att följa och främja Global Compacts tio principer för ansvarsfull affärsverksamhet inom områden som mänskliga rättigheter, arbetslivet, miljö och arbetet mot korruption. En årlig rapportering om vår verksamhet finns till påseende på HUS Gruppens webbplats.

FIBS är Finlands ledande nätverk för ansvarsfull företagsverksamhet. Genom att delta i verksamheten, får vi information om trender inom ansvarsfull företagsverksamhet, de bästa praktiska tillämpningarna och verktygen, och kan dra nytta av det. Vi är med och lär oss och kläcker nya idéer för att främja den ansvarsfulla företagsverksamheten.

HYY Restaurangerna var det första företaget inom restaurangbranschen som allt sedan 2007 har varit med i Arbetshälsoinstitutets forum ”Nolla tapaturmaa” (noll olyckor). Vi lär oss av alla olycksfall och nära ögat situationer genom att tillsammans med personalen gå igenom det som hänt, i avsikt att kartlägga verksamhetens risker och komma överens om ändrade rutiner för att undvika liknande olyckor i framtiden.

Vi har allt sedan 2006 följt Green Office miljösystemet. Vi strävar bland annat till effektiv sortering, effektiv energianvändning, användning av miljövänliga kontorsmaterial och rutiner, minskad elanvändning och färre flygresor.

 

Kvalitets- och miljöpolitik

UniCafe följer i sin kvalitets- och miljöpolitik lagstiftningen och andra myndighetsdirektiv, samt god sed. I vår verksamhet förverkligar vi vårt huvudsyfte och beaktar våra värdegrunder: dynamik, långsiktighet och ansvarsfullhet.

Vår verksamhet styrs av

– Studentkårens dokument om ägarstrategi
– Ylvas strategi för affärsverksamheten och
– UniCafe:s strategi för affärsverksamhet.

I dokumentet om ägarstrategin vill studentkåren via sitt exempel visa att det går att driva kvalitativ och framgångsrik företagsverksamhet på ett socialt, kulturellt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, utan att för den skull pruta på kvaliteten eller resultatet. I enlighet med målen i ägarstrategin bär Ylva också sitt miljöansvar.

UniCafe Oy följer kvalitetssystemet ISO 9001, i vilket ingår ett miljösystem enligt ISO 14001-standarden. Med hjälp av kvalitets- och miljösystemen utvecklar vi vår verksamhet så att den motsvarar kundernas krav. De konkreta kvalitets- och miljömålen har definierats i våra resultatkort och de har olika tidsperspektiv. Vi förbinder oss att följa upp hur de utvecklas och i vår verksamhet följer vi principen om kontinuerlig förbättring. Vi följer miljölagstiftningen och andra myndighetsdirektiv samt god sed. Vi förbinder oss att följa Ylvas miljöåtaganden, bland annat WWF:s Green Office, FN:s Global Compact och etiska direktiv.

I miljösystemet godkänner vi i affärsverksamhetens resultatmål de kostnader som miljöhänsynen orsakar; vi strävar till att förebygga verkningar som kan vara farliga eller menliga för miljön och hälsan; vi förutsätter att våra tjänsteproducenter och varuleverantörer förbinder sig att följa våra miljömål. Miljökriterierna ingår i upphandlingsdirektiven.

Olika intressegrupper följer också via Ylvas rapporter om ansvarsfull verksamhet i bland annat årsberättelsen och på gruppens webbplats, upp hur miljöärendena utvecklas och förverkligas. Vid varje restaurang och stödfunktion finns det en miljöagent, som i enlighet med de uppsatta målen hjälper sin förman att föra UniCafes miljöärenden framåt. Var och en arbetstagare svarar för sin egen del för att miljömålen förverkligas och är förpliktigad att följa vårt sätt att verka och att påtala fel och avvikelser, så att de kan åtgärdas. Vi arbetar ansvarsfullt och vi berättar öppet om vår verksamhet. Vi följer ägarens uppsatta mål. Vi är en sporrande och uppmuntrande arbetsmiljö för våra anställda och ägarrepresentanter och vi stöder dem. Vi uppskattar vår personal och vi bereder dem möjlighet att utvecklas och utbilda sig för att bli branschens ledande fackmän. Ledningsgruppen följer via regelbundna inspektioner med hur kvalitets- och miljöpolitiken förverkligas och ändringar görs vid behov. Ledningsgruppen har senast uppdaterat kvalitets- och miljöpolitiken per den 26.3.2019.